การทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT )
 /  TCAS / TCAS / ประกาศ / การทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT )
การทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT )

การทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT )

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สามารถยื่นคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT ) เพื่อใช้เข้าศึกษาต่อจากกำหนดการดังนี้

 • กำหนดการสอบ ครั้งที่ 4/2563 ช่วงรับสมัครสอบ: 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563 วันสอบ: วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
 • กำหนดการสอบ ครั้งที่ 5/2563 ช่วงรับสมัครสอบ: 1 – 13 ธันวาคม 2563 วันสอบ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
 • สถานที่จัดสอบ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ค่าสมัครสอบ: 1,800 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400