การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 4/2561
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม / การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 4/2561
การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 18B อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400