การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 4/2560
 /  คณะกรรมการบริหาร ทปอ. / การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 4/2560
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400