การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560
 /  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิต / การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ทปอ. ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ เป็นประธานในการประชุม

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • แผนการดำเนินงานการจัดกิจรรมโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” ประจำ ปี 2560
 • (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการประกวดหนังสั้น การเขียนเรื่องสั้น และโปสเตอร์
 • ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 โดยใช้กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี 2560-2564

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400