การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม / การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ สมฤกษ์ จันทรอัมพร เป็นประธานในการประชุม
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 • การดำเนินงานของผู้บูรณาการเชิงระบบ (System Integrator) Thailand 4.0
 1. การจัดทำรายงานผลการศึกษาผู้บูรณาการเชิงระบบ (System Integrator) Thailand 4.0
 2. การเสนอโครงการ Spearhead Project ภายใต้งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
 • การดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0
 1. การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ Innovation Hubs
 2. การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มเรื่อง
 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering Committee) โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0
 4. การบริหารโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0
 • การดำเนินงานการสัมมนาการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ Korean Institute of Science and Technology (KIST) (Global Business Partnership Development with Korea Institute of Science and Technology: KIST)

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400