การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม / การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธานในการประชุม

โดย ทปอ.ได้วางแผนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับวาระของชาติ (National Agenda) ซึ่งเน้นใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี คือ

 1. Biotechnology เพื่อมุ่งหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรระดับพรีเมี่ยมและส่งออกเทคโนโลยีด้านการเกษตรเมล็ดพันธุ์ วัคซีน และอาหารสัตว์
 2. Bio-Medical เพื่อให้ไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียน
 3. Robotics โดยกำหนดเทคโนโลยีหลักที่มีหรือต้องพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำของภูมิภาคด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บริการ
 4. Digital & IOT เพื่อให้ประเทศใช้เทคโนโลยี Internet of Things ไปสู่การเป็นผู้นำด้านการเกษตร สุขภาพ และการท่องเที่ยวในเอเชีย
 5. Creative & Culture เพื่อออกแบบประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งวาระที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็น Innovation hubs ได้ในระยะแรกนั้นประกอบด้วย เกษตรและอาหาร, สังคมสูงอายุ, เมืองอัจฉริยะ และ พลังงาน ตามลำดับ

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400