การประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม / การประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธานในการประชุม

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0
 • ความคืบหน้าการสนับสนุนโครงการ Innovation Hubs
 • การจัดสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบวิจัย

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400