การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. … ครั้งที่ 1/2560
 /  คณะกรรมการระบบการเงินและการคลัง / การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. … ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. … ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. … ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. … ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นประธานในการประชุม

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400