การประชุมคณะทำงาน CUPT QA Working Group ครั้งที่ 3/2560
 /  CUPT QMS / การประชุมคณะทำงาน CUPT QA Working Group ครั้งที่ 3/2560
การประชุมคณะทำงาน CUPT QA Working Group ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะทำงาน CUPT QA Working Group ครั้งที่ 3/2560

CUPT QMS
การประชุมคณะทำงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA Working Group) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เป็นประธานในการประชุม

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400