การประชุมผู้บูรณาการเชิงระบบ (System Integrator) Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2560
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม / การประชุมผู้บูรณาการเชิงระบบ (System Integrator) Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2560
การประชุมผู้บูรณาการเชิงระบบ (System Integrator) Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2560

การประชุมผู้บูรณาการเชิงระบบ (System Integrator) Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2560

การประชุมผู้บูรณาการเชิงระบ (System Integrator) Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400