การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560
 /  การประชุมสามัญ ทปอ. / การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • การควบรวมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้ากับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • กำหนดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 • ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา
 • ผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • การกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และการปรับเปลี่ยนชุดคณะกรรมการ
 • แผนการขออนุมัติงบประมาณของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 • การปลอมวุฒิการศึกษา

และในเวลา 11.00 มีการมอบนโยบาย และหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดย น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400