การจัดงาน ทปอ. ครบรอบ 45 ปี

 • วันที่ : 2 – 4 มีนาคม 2561
  สถานที่ : Royal Paragon Hall ชั้น 5
  สยามพารากอน

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. และสมาคม ทปอ. 2561

 • ครั้งที่ 1/2561
  วัน : วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
  เวลา : 15.30 น.
  สถานที่ : สำนักงานเลขาธิการ ทปอ.

 • ครั้งที่ 2/2561
  วัน : วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
  เวลา : 15.30 น.
  สถานที่ : สำนักงานเลขาธิการ ทปอ.

 • ครั้งที่ 3/2561
  วัน : วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
  เวลา : 15.30 น.
  สถานที่ : สำนักงานเลขาธิการ ทปอ.

 • ครั้งที่ 4/2561
  วัน : วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
  เวลา : 15.30 น.
  สถานที่ : สำนักงานเลขาธิการ ทปอ.

 • ครั้งที่ 5/2561
  วัน : วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
  เวลา : 15.30 น.
  สถานที่ : สำนักงานเลขาธิการ ทปอ.

 • ครั้งที่ 6/2561
  วัน : วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  เวลา : 15.30 น.
  สถานที่ : สำนักงานเลขาธิการ ทปอ.

การประชุมสามัญ ทปอ. 2561

 • ครั้งที่ 1/2561
  วัน : วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา : 09.00 – 12.00 น.
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ครั้งที่ 2/2561
  วัน : วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
  เวลา : 09.00 – 12.00 น.
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ครั้งที่ 3/2561
  วัน : วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
  เวลา : 09.00 – 12.00 น.
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ครั้งที่ 4/2561
  วัน : วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
  เวลา : 09.00 – 12.00 น.
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ครั้งที่ 5/2561
  วัน : วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
  เวลา : 09.00 – 12.00 น.
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • ครั้งที่ 6/2561
  วัน : วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
  เวลา : 09.00 – 12.00 น.
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย 2561

 • ครั้งที่ 41
  วัน : รอประกาศ
  เวลา : รอประกาศ
  สถานที่ : รอประกาศ

 • ครั้งที่ 42
  วัน : รอประกาศ
  เวลา : รอประกาศ
  สถานที่ : รอประกาศ

การประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย 2561

 • ครั้งที่ 1/2561
  วัน : วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา : 13.00 – 15.00 น.
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ครั้งที่ 2/2561
  วัน : วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
  เวลา : 13.00 – 15.00 น.
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ครั้งที่ 3/2561
  วัน : วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
  เวลา : 13.00 – 15.00 น.
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ครั้งที่ 4/2561
  วัน : วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
  เวลา : 13.00 – 15.00 น.
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย 2561

 • ครั้งที่ 13
  วัน : ตุลาคม 2561
  เวลา : รอประกาศ
  สถานที่ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

like us on facebook

 • Email
 • Phone
  0-2354-5150-2
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400