การประชุมสามัญ ทปอ. 2560

 • ครั้งที่ 1/2560
  วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
  สถานที่ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ครั้งที่ 2/2560
  วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ครั้งที่ 3/2560
  วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ครั้งที่ 4/2560
  วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ครั้งที่ 5/2560
  วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • ครั้งที่ 6/2560
  วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
  สถานที่ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. 2560

 • ครั้งที่ 1/2560
  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
  สถานที่ : สำนักงานเลขาธิการ ทปอ.

 • ครั้งที่ 2/2560
  วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
  สถานที่ : สำนักงานเลขาธิการ ทปอ.

 • ครั้งที่ 3/2560
  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
  สถานที่ : สำนักงานเลขาธิการ ทปอ.

 • ครั้งที่ 4/2560
  วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
  สถานที่ : สำนักงานเลขาธิการ ทปอ.

 • ครั้งที่ 5/2560
  วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
  สถานที่ : สำนักงานเลขาธิการ ทปอ.

 • ครั้งที่ 6/2560
  วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
  สถานที่ : สำนักงานเลขาธิการ ทปอ.

การประชุมวิชาการ ทปอ. 2560

 • รอประกาศ
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย 2560

 • ครั้งที่ 1/2560
  วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
  สถานที่ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ครั้งที่ 2/2560
  วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ครั้งที่ 3/2560
  วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Section

Empty section. Edit page to add content here.

like us on facebook

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 • Phone
  0-2354-3728
 • Fax
  0-2354-3730
 • Email
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400