การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
 /  คณะกรรมการระบบการเงินและการคลัง / การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400