การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 /  General meeting / Uncategorized / ข่าวอื่นๆ / การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย : ผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 – 3 และผลการรับสมัครรอบที่ 4
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
ณ สํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดย
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400