การแถลงข่าว Admissions 2560
 /  TCAS / การแถลงข่าว Admissions 2560
การแถลงข่าว Admissions 2560

การแถลงข่าว Admissions 2560

TCAS

การแถลงข่าว เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ชั้น ๓ อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แถลงข่าว Admissions 2560

การแถลงข่าว เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ชั้น ๓ อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โพสต์โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ. บน 18 พฤษภาคม 2017

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400