[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 /  ประกาศ / [สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ประกาศสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

http://www.cupt.net/docs/job2562-2.pdf

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2354-5150-2
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400