ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม เข้าสัมภาษณ์ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม / ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม เข้าสัมภาษณ์ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม เข้าสัมภาษณ์ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม เข้าสัมภาษณ์ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ ทปอ. เข้าสัมภาษณ์ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล โดยได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 1. ท่านคิดว่าในเชิงโครงสร้างของระบบวิจัยไทยในปัจจุบันมีจุดบกพร่องตรงไหนและจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างในอนาคตเพื่อสอดคล้องกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ครับ?
 2. รัฐบาลเคยตั้งเป้าที่จะให้มีงบประมาณการวิจัยแต่ละปีของไทยจะไปถึง 1.0%ของ GDP โดยมีเอกชนเป็นผู้ลงทุนหลักไม่ต่ำกว่า 70%(รัฐลง 30%) แต่ทราบมาว่าKey Player ที่สำคัญคือภาคเอกชนก็ไม่ได้ลงทุนตามเป้านี้ ดังนั้นงบประมาณการวิจัยน่าจะเพิ่มกว่าเดิมไม่มากนัก แต่รัฐบาลมุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะนวัตกรรมที่ขายได้ ท่านคิดว่าประเด็นนี้มีทางออกอย่างไรครับ?
 3. ในภาถปฎิบัติแล้ว ภาคเอกชนไทยยังเน้นทำธุรกิจซื้อมาขายไป ยังไม่ค่อยกล้าเสี่ยงตัดสินใจลงทุนระยะยาวในวิจัยและพัฒนา และความเชื่อมโยงกับนักวิจัยในภาคมหาวิทยาลัยยังมีน้อย ผลก็คือ โครงการ startup ยังไม่บรรลุผล…ท่านคิดว่าควรมีมาตรการเด่นอะไรบ้างในการแก้ปัญหานี้ครับ
 4. ท่านรัฐมนตรีได้มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในการวิจัยเชิงนวัตกรรม ท่านคิดว่ากลไกใดสำคัญที่สุดครับ?
 5. ในมุมมองของท่าน ท่านอยากให้นักวิจัยนักวิชาการภาคมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในเรื่องใดมากที่สุดเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
 6. ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าทิศทางการส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมควรเน้นหนักในอุตสาหกรรมหลักไหนเป็นลำดับต้นๆ 3 ลำดับแรก ภายใต้บริบท ไทยแลนด์ 4.0

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400