เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ : การเปลี่ยนแปลงของวงการศึกษาในยุคของคนรุ่น Z
 /  ประกาศ / เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ : การเปลี่ยนแปลงของวงการศึกษาในยุคของคนรุ่น Z
เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ : การเปลี่ยนแปลงของวงการศึกษาในยุคของคนรุ่น Z

เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ : การเปลี่ยนแปลงของวงการศึกษาในยุคของคนรุ่น Z

เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ : การเปลี่ยนแปลงของวงการศึกษาในยุคของคนรุ่น Z โดย ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทย ์อุดม คชินทร รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สามารถ  ดาวน์โหลดที่นี่

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400