แถลงข่าว เรื่องปัญหาฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
 /  Uncategorized / ข่าวอื่นๆ / แถลงข่าว เรื่องปัญหาฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
แถลงข่าว เรื่องปัญหาฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

แถลงข่าว เรื่องปัญหาฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ได้จัดแถลงข่าวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกําลังประสบกับปัญหาฝุ่นละอองพิษขนาดเล็ก PM 2.5 และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน นิสิต นักศึกษา ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และลําปาง รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากและมหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบในภาวะดังกล่าว ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงเห็นว่าควรมีมาตรการในการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะวิกฤตเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนโดยเริ่มต้น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้เปิดบัญชีสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.ร่วมใจ ต้านภัยฝุ่น) เป็นจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดหาหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวไปก่อน  โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังส่งมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษให้กับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และได้ส่งต่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีในภาคเหนือต่อไป 

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400