โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators ของ ทปอ.
 /  CUPT QMS / โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators ของ ทปอ.
โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators ของ ทปอ.

โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators ของ ทปอ.

CUPT QMS

โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
วันที่ 19 ส.ค. 2560 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400