โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้บริหาร”
 /  CUPT QMS / โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้บริหาร”
โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้บริหาร”

โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้บริหาร”

CUPT QMS

โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้บริหาร”
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรมเดอะสุโกสล กรุงเทพฯ

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400