โครงการอบรม การพัฒนาผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 1
 /  CUPT QMS / โครงการอบรม การพัฒนาผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 1
โครงการอบรม การพัฒนาผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 1

โครงการอบรม การพัฒนาผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 1

CUPT QMS

โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตรการพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 1 Overview อบรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรดังนี้

วิทยากร

 1. รศ.จันทนี เพชรานนท์
 2. รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

ผู้ช่วยวิทยากร

 1. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์
 2. ดร.นันท์ ถาวรังกรู
 3. ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400