การประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย
 /  Uncategorized / ข่าวอื่นๆ / การประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย
การประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย

การประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย ในหัวข้อ
“แลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรมและมหาวิทยาลัย” เพื่อเชื่อมโยงและประสานงาน ในการรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตึกใหม) โดยการประชุมดังกล่าวได้มีผู้บริหารศนย์คุณธรรม ผู้บริหาร ทปอ. รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนถึงผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้แทนที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเสวนาด้วย ซึ่งในการประชุมเสวนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ในเรื่องคุณธรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น การบริการสังคมที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยและถิ่นทุรกันดาร การสร้างจิตสำนึกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การเข้าร่วมเป็นจิตอาสา 904 เป็นต้น โดยที่ประชุมมีความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและศูนย์คุณธรรม โดยสรุปได้ ดังนี้
1.สร้าง Platform ในแต่ละด้านภายในมหาวิทยาลัย
– Platform อธิการบดี
– Platform รองอธิการบดี
– Platform นิสิต นักศึกษา
โดยศูนย์คุณธรรมรับเป็นเจ้าภาพในการเป็น Digital Platform
2. การวิจัยเชิงวิชาการ จะมีการศึกษาจาก Best Practice ของแต่ละมหาวิทยาลัยมาถอดบทเรียนและสังเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม ซึ่งจะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อีกทั้งยังจะมีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต้นแบบที่นำร่องจากการถอดบทเรียนให้ไปสู่รูปธรรมต่อไป
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและทั่วประเทศ ตลอดจนถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน
4. การพัฒนาวิทยากรและกระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยศูนย์คุณธรรมยินดีเป็นหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับวิทยากร
5. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและศูนย์คุณธรรม ร่วมกันขับเคลื่อน EcoSystem
6. ในการขับเคลื่อนคุณธรรมในภาคีเครือข่ายต้องมีการถอดรหัสการทำงานร่วมกันโดยใช้หลักการ คือ (1) รู้สึกอย่างไรกับการทำงาน (2) เรียนรู้อะไรจากการทำงาน และ (3) การวางแผนในอนาคต ทั้งนี้ยังจะมีการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักศึกษาเพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่เกิดขึ้นจากตัวนักศึกษาเองแทนการใช้กฎระเบียบหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ในการบังคับ โดยให้มหาวิทยาลัยนำประเด็นปัญหาต่าง ๆที่พบจากการดำเนินการมาแลกเปลี่ยนและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

สามารถรับชมวิดีทัศน์ศูนย์คุณธรรมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=E9cqZSNAj-4&feature=youtu.be

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400