รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุุล

คณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รายชื่อคณะกรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานคณะทำงาน

2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทำงาน

3. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะทำงาน

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวณิชย์
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทำงาน

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล รอดเพ็ชร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะทำงาน

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะทำงาน

7. นางจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์
ผู้กองอำนวยการคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทำงาน

8. อาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะทำงาน

10. นางสาวอนุช จิระชัยกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทำงาน

11. นางสาวสุณิสา ธีตรานนท์
หัวหน้างานพัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทำงาน

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
รักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
คณะทำงานและเลขานุการ

13. นางนิษณา เหมกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

14. นางสาวธนวรรณ โชติวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

15. นางชลัมพร กุลวิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

like us on facebook

 • Email
 • Phone
  0-2354-5150-2
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400