รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุุล

รายชื่อคณะกรรมการ

1. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา

2. รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา

3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษา

4. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา

5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ปรึกษา

6. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่ปรึกษา

7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ

8. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

9. รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

10. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ

11. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ

12. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

13. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ

14. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการ

15. รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
กรรมการ

16. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการ

17. เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กรรมการ

18. ผู้ช่วยอธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

19. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

20. เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เลขานุการ

21. เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานกลุ่มย่อย “คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิตนักศึกษา”

รายชื่อคณะกรรมการ

1.นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
ประธาน

2.ประธานสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ หรือผู้แทน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้น
รองประธาน

3.นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตรำทย หรือผู้แทน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้น
คณะทำงาน

4.ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้น
คณะทำงาน

5.ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือผู้แทน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้น
คณะทำงาน

6.นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการเขียนเรื่องสั้น
รองประธาน

7.เลขาธิการราชบัณฑิตสภา หรือผู้แทน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการเขียนเรื่องสั้น
คณะทำงาน

8.ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการเขียนเรื่องสั้น
คณะทำงาน

9.นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการเขียนเรื่องสั้น
คณะทำงาน

10.อธิบดีกรมศิลปากร หรือผู้แทน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบโปสเตอร์
รองประธาน

11.อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบโปสเตอร์
คณะทำงาน

12.นายกสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบโปสเตอร์
คณะทำงาน

13.ผู้อำนวยการศูนย์สร้างงานออกแบบ สำนักงานบริหาและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบโปสเตอร์
คณะทำงาน

คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองข้อมูล แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 โดยใช้กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564

รายชื่อคณะกรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธาน

2. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทำงาน

3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทำงาน

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร
คณะทำงาน

5. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่

รายชื่อคณะกรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานคณะทำงาน

2. รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทำงาน

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยาจารี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทำงาน

4. รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตีรัตนกุล
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะทำงาน

5. นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร
ที่ปรึกษาด้านวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะทำงาน

6. อาจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะทำงาน

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะทำงาน

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะทำงาน

9. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ประลมพ์กาณจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะทำงาน

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิวรรณ วรรณวิไชย
คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะทำงาน

11. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
คณะทำงาน

12. ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเขตปัตตานี
คณะทำงานและเลขานุการ

13. นายวีระพงค์ อาภารัตนคุณ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยปัตตานี
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

like us on facebook

 • Email
 • Phone
  0-2354-5150-2
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400