รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์

รายชื่อคณะกรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ ดรองอธิการบดีพีระพงศ์ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ปรึกษา

2. รองศาสตราจารย์ ดรองอธิการบดีสมฤกษ์ จันทรอัมพร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประธานคณะกรรมการ

3. ศาสตราจารย์ ดรองอธิการบดีศุภชัย ปทุมนากุล
รองอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองประธาน

4. รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

5. รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการ

6. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ

7. รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการ

8. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ

9. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ

10. รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการ

11. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ

12. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ

13. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
กรรมการ

14. รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กรรมการ

15. รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ

16. มหาวิทยาลัยบูรพา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ

17. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการ

18. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย
กรรมการ

19. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการ

20. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

21. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการ

22. รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรรมการ

23. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการ

24. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการ

25. ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
กรรมการ

26. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ

27. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ

28. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ

29. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการ

30. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
กรรมการ

31. เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ

32. รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานจัดทำหนังสือ "บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัย"

คณะทำงานการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

คณะทำงานบูรณาการ Thailand 4.0

like us on facebook

 • Email
 • Phone
  0-2354-5150-2
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400