ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต

คณะกรรมการระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ทปอ. และคณะทำงานบริหารระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ทปอ.

รายชื่อคณะกรรมการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานกรรมการ

2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

3. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการ

4. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ

5. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการ

6. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ

7. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ

8. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการ

9. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรรมการ

10. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ

11. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ

12. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
กรรมการ

13. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กรรมการ

14. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ

15. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ

16. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการ

17. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
กรรมการ

18. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการ

19. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

20. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการ

21. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรรมการ

22. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการ

23. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการ

24. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ

25. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ

26. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการ

27. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ

28. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ

29. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กรรมการ

30. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการ

31. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านไอทีและระบบสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการ

32. เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ

33. รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการรับใช้สังคม

รายชื่อคณะกรรมการ

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุณ-หลง
ที่ปรึกษา

2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธาน

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
รองประธาน

4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะทำงาน

5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะทำงาน

6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะทำงาน

7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะทำงาน

8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะทำงาน

9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะทำงาน

10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะทำงาน

11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะทำงาน

12. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะทำงาน

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะทำงาน

14. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทำงานและเลขานุการ

15. รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานศึกษาข้อมูลการจัดทำ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

รายชื่อคณะกรรมการ

1. รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานคณะทำงาน

2. นางสาวพัชรียา บัวมหะกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทำงาน

3. นายสว่างวงศ์ หมายเทียมกลาง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะทำงาน

4. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะทำงาน

5. นายสถิตย์ แก้วบุคตา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทำงาน

6. นางสาวนารอน เวียงจันทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะทำงาน

7. นายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทำงาน

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุภระกาญจน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะทำงาน

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ อังคะศิริกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะทำงาน

10. นางสาวจุฑามาศ สวัสดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะทำงาน

11. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะทำงาน

12. นางสาวสุทิศา โพธิ์ชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะทำงาน

13. นายพิษิฏฐ์ สุรวัลลภ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะทำงาน

14. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะทำงาน

15. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
มหาวิทยลัยบูรพา
คณะทำงาน

16. นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะทำงาน

17. นายกฤษณ์ สุขวิบูลย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะทำงาน

18. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทำงาน

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะทำงาน

20. ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวงณิชยพันธ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะทำงาน

21. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะทำงาน

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะทำงาน

23. อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะทำงาน

24. นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทำงาน

25. ดร.สิรินทิพย์ บุญมี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะทำงาน

26. นางปัทมา สังไวย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะทำงาน

27. นางกัญจนา ชัยไพบูลย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะทำงาน

like us on facebook

 • Email
 • Phone
  0-2354-5150-2
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400