รศ.ดร.กิตติชัย โตรรัตนศิริชัย

รายชื่อคณะกรรมการ

1.ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานกรรมการ

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการ

4.รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ

6.พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการ

7.รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ

8.รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรัตนกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ

9.รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เตีย
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการ

10.รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรรมการ

11.ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ

12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ

13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กรรมการ

14.รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ

15.รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
กรรมการ

16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ

17.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการ

18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระเมธาวินัยรส
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
กรรมการ

19.ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา
รองอธิการบดีฝ่ายยวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการ

20.ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการ

22.รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรรมการ

23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการ

24.อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการ

25.ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ

26.รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการ

27.รองศาสตราจารย์รสริน ศิริยะพันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ

28.รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ

29.รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการ

30.รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการ

31.รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ

like us on facebook

 • Email
 • Phone
  0-2354-5150-2
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400