รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

รายชื่อคณะกรรมการ

1.รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่ปรึกษา

2.รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3.รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.ดร.นันทน์ ถาวรรังกูร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประธานกรรมการ

6.รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ

7.อาจารย์วรโชค ไชยวงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรรมการ

9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ

10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ

11.นายสนธิญาณ รักษาภักดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการ

12.รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ

13.อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ

14.ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการ

15.รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังสี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรรมการ

16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ

17.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
กรรมการ

18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ นิลทยา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กรรมการ

19.รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ

20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ

21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
มหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการ

22.ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
กรรมการ

23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการ

24.รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการ

26.ดร.มัชฌิมา นราดิศร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรรมการ

27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการ

28.นายอวยพร เรืองศรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการ

29.ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ

30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ

31.นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการ

32.นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ

33.ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ

34.ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการ

35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการ

36.อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตรียเจริญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการ

37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการและเลขานุการ

คณะทำงานระบบการป้องกันคุณภาพการศึกษา (Cupt QA Working Group)

รายชื่อคณะกรรมการ

1.รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่ปรึกษา

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประธาน

3.รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
สำนักงานเลขาธิการทีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
รองประธาน คนที่ 1

4.รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองประธาน คนที่ 2

5.รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทำงาน

6.รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะทำงาน

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุกกาญจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะทำงาน

8.ดร.นันทน์ ถาวรังกูร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะทำงาน

9.ดร.นคร ศรีสุขมบวรชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะทำงาน

10.รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะทำงาน

11.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะทำงานและเลขานุการ

12.นางสาวกนกภรณ์ ทับทิมทอง
สำนังานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ

like us on facebook

 • Email
 • Phone
  0-2354-5150-2
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400