รศ. ดร. กิตติชัย โตรรัตนศิริชัย

คณะทำงานนโยบาย

คณะทำงานดำเนินงาน “เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ”

รายชื่อคณะกรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ประธาน

2. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
คณะทำงาน

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา ปานขาว
คณะทำงาน

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณ์กมล จ่างกมล
คณะทำงาน

5. ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
คณะทำงาน

6. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข
คณะทำงานและเลขานุการ

7. นางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

like us on facebook

 • Email
 • Phone
  0-2354-5150-2
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400