องค์ประชุม

  • ประกอบด้วยอธิการบดี/หรือผู้แทนในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจมาเข้าร่วมประชุมได้ และผู้แทนสมทบอีก 2 คน
  • หากมีการออกเสียงให้แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันออกเสียงได้เพียงแห่งละ 1 เสียงเท่านั้น
  • ถ้ามีการอภิปราย หรือลงมติในเรื่องสำคัญๆ จะต้องมีอธิการบดีเข้าประชุมเกินกว่าครึ่งหนึ่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้งหมด หากไม่ครบก็ไม่อาจตกลง หรืออภิปรายเรื่องสำคัญนั้นได้ ต้องเลื่อนการพิจารณาวาระสำคัญนั้นออกไป

ระเบียบวาระการประชุม

  • มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิกทบวงมหาวิทยาลัยสามารถเสนอเรื่องให้คณะทำงานที่ประชุมอธิการบดีฯ เป็นผู้กลั่นกรองเรื่องและให้เลขาธิการรวบรวมจัดทำเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญ ส่งเวียนถึงผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันจัดการประชุมสามัญ 7 วัน

การเงินของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

  • ในปี พ.ศ. 2516 ได้มีการริเริ่มการจัดตั้งกองทุนที่ประชุมอธิการบดีให้เป็นกองทุนรวม และให้เลขาธิการฯ ทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก
  • ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้มีการออกระเบียบว่าด้วยเงินทุนที่ประชุมอธิการบดีฯ พ.ศ. 2519 ขึ้น และมีสมาชิกส่งเงินสมทบในกองทุนแห่งละ 5,000 บาทต่อปี
  • ปี พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนแปลงเป็นแห่งละ 10,000 บาท
  • ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นแห่งละ 40,000 บาท