รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.09 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2565)
 /  CUPT QMS / General meeting / Uncategorized / Uncategorized / รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.09 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2565)

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400