cuptadmin
 /  Posts created by cuptadmin
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงานเลขาธิการ ทปอ. ฝ่ายบริหารสำนักงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงานเลขาธิการ ทปอ. ฝ่ายบริหารสำนักงานทั่วไป

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงานเลขาธิการ ทปอ. ฝ่ายบริหารสำนักงานทั่วไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Read more
ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา ทปอ. ฝ่ายสำนักงานทั่วไป และงานประชุม

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา ทปอ. ฝ่ายสำนักงานทั่วไป และงานประชุม

TCASTCASUncategorizedประกาศ

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา ทปอ. ฝ่ายสำนักงานทั่วไป และงานประชุม ขอขยายเวลาการเปิดรับสมัคร จากระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓เป็น ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : ติดตามผ่านทางเว็บไซต์ www.cupt.net ประกาศวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ : ติดตามผ่านทางเว็บไซต์ www.cupt.net อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัคร คลิกที่นี่

Read more
ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

TCASTCASประกาศ

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 ในหมวดที่ 2 หน้าที่ของหน่วยงานในการเทียบวุฒิการศึกษา ข้อ 16 “การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นอำนาจพิจารณาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในการกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อตามความเหมาะสม” ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นั้น สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดทำเรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564… รายละเอียดเพิ่มเติม (อ่านต่อ)

Read more
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  

Read more
การประชุมคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 18A อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 Read more
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือประเด็นการกำหนดตำแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือประเด็นการกำหนดตำแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ข่าวอื่นๆ
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือประเด็นการกำหนดตำแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 18B อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 Read more
การประชุมเรื่อง การตรวจสอบและคืนเงิน สตง. ประเด็นเงินอุดหนุนพนักงานก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

การประชุมเรื่อง การตรวจสอบและคืนเงิน สตง. ประเด็นเงินอุดหนุนพนักงานก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ข่าวอื่นๆ
การประชุมเรื่องการตรวจสอบและคืนเงินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเด็นเงินอุดหนุนพนักงานก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
การแถลงข่าว การดำเนินงานและการกำหนดปฏิทิน TCAS 62

การแถลงข่าว การดำเนินงานและการกำหนดปฏิทิน TCAS 62

TCAS
การแถลงข่าวแนวทาง การดำเนินงานและกำหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงเปิดโรดแม็ป TCAS 62 แจ้งกำหนดการคัดเลือก กระชับเวลาให้เร็วขึ้นเป็น 6 เดือนครึ่ง พร้อมปรับรูปแบบรอบ 3 ใหม่ เพิ่มอันดับการเลือกและลดค่าสมัครลงครึ่งหนึ่ง มุ่งกระจายโอกาสนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400