cuptadmin
 /  Posts created by cuptadmin
การประชุมคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 18A อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 Read more
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือประเด็นการกำหนดตำแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือประเด็นการกำหนดตำแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ข่าวอื่นๆ
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือประเด็นการกำหนดตำแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 18B อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 Read more
การประชุมเรื่อง การตรวจสอบและคืนเงิน สตง. ประเด็นเงินอุดหนุนพนักงานก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

การประชุมเรื่อง การตรวจสอบและคืนเงิน สตง. ประเด็นเงินอุดหนุนพนักงานก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ข่าวอื่นๆ
การประชุมเรื่องการตรวจสอบและคืนเงินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเด็นเงินอุดหนุนพนักงานก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
การแถลงข่าว การดำเนินงานและการกำหนดปฏิทิน TCAS 62

การแถลงข่าว การดำเนินงานและการกำหนดปฏิทิน TCAS 62

TCAS
การแถลงข่าวแนวทาง การดำเนินงานและกำหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงเปิดโรดแม็ป TCAS 62 แจ้งกำหนดการคัดเลือก กระชับเวลาให้เร็วขึ้นเป็น 6 เดือนครึ่ง พร้อมปรับรูปแบบรอบ 3 ใหม่ เพิ่มอันดับการเลือกและลดค่าสมัครลงครึ่งหนึ่ง มุ่งกระจายโอกาสนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม Read more
แถลงการณ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561

แถลงการณ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ

แถลงการณ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more
การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และการประชุมสามัญ สสอ.ประเทศไทยครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว. Read more
ประกาศ โครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหาร Innovation Hubs

ประกาศ โครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหาร Innovation Hubs

UncategorizedUncategorized

ประกาศคณะกรรมการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหาร Innovation Hubs ในกรอบวงเงิน 17 ล้านบาทโดยมี TOR ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เสนอข้อเสนอโครงการ คือ มหาวิทยาลัยสมาชิกของ ทปอ. โดยขอให้ส่งข้อเสนอโครงการมายัง “ce.activity17@gmail.com” ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2354-5150-2
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400