cuptadmin
 /  Posts created by cuptadmin
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/60

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/60

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ผลการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 แนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Read more
การประชุมโครงการ Innovation Hubs

การประชุมโครงการ Innovation Hubs

การประชุมโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแนวทางการบริหาร วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานด้านวิจัยของ ทปอ. พร้อมด้วย System Integrator 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รศ.ดร.สิริ ชัยเสรี เป็นประธานในการประชุม Read more
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานโครงการ “ บัณฑิตไทยไม่โกง ” ประจําปี 2559

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานโครงการ “ บัณฑิตไทยไม่โกง ” ประจําปี 2559

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานโครงการ “ บัณฑิตไทยไม่โกง ” ประจําปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานและผู้มอบรางวัล การประกวดผลงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. การประกวดหนังสั้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม "แก๊งหมีขาว" ชื่อผลงาน "Enter" จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม "หกสองส่วนสี่" ชื่อผลงาน "ทางเลือก" จากมหาวิทยาลัยบูรพา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “คิดไม่ออก ไม่บอกละกัน” ชื่อผลงาน “เหตุผลของคนไม่ดี” Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม  ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ แผนการขออนุมัติงบประมาณโครงการชี้แจงทำความเข้าใจระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผลการดำเนินงานคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... ผลการดำเนินงานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขอเข้าเป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ร่าง) โครงการ “พลังอุดมศึกษาไทยขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เนื่องในโอกาสที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครบรอบ 45 ปี ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแต่งตั้งผู้จัดทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอแก้ไขหัวกระดาษจดหมายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การควบรวมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้ากับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย การกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และการปรับเปลี่ยนชุดคณะกรรมการ แผนการขออนุมัติงบประมาณของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การปลอมวุฒิการศึกษา และในเวลา 11.00 มีการมอบนโยบาย และหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดย น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Read more
โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Agriculture & FoodAging SocietySmart CityBioenergyCreative Economy เอกสาร เอกสารแนะนำ Hub แบบฟอร์มเสนอโครงการ Pre-seed fund สำหรับ Translational Research แบบฟอร์มเสนอโครงการ Start-up แบบฟอร์มการยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ แบบฟอร์มยื่นข้อเสนอโครงการ รุ่นที่ 2 ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ ประเภท Pre-seed ครั้งที่ 2 ประกาศ ผลการพิจารณาข้อเสนอภายใต้โครงการ Innovation Hubs - Agriculture & Food ประเภท Startup ครั้งที่ 3/2560 ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ ประเภท Pre-seed ครั้งที่ 2 ประกาศรับสมัครทุน Innovation Hub – Aging Society รุ่นที่ 2 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ประเภท Startup ครั้งที่ 3/2560 ผู้ประสานงาน  รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400