cuptadmin
 /  Posts created by cuptadmin
การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และการประชุมสามัญ สสอ.ประเทศไทยครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว. Read more
ประกาศ โครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหาร Innovation Hubs

ประกาศ โครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหาร Innovation Hubs

UncategorizedUncategorized

ประกาศคณะกรรมการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหาร Innovation Hubs ในกรอบวงเงิน 17 ล้านบาทโดยมี TOR ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เสนอข้อเสนอโครงการ คือ มหาวิทยาลัยสมาชิกของ ทปอ. โดยขอให้ส่งข้อเสนอโครงการมายัง “ce.activity17@gmail.com” ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

Read more
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 18A อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2 Read more
ผลงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S

ผลงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S

ผลงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S กลุ่ม Agriculture and Food จัดแสดง ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 HALL 1,2 วันที่ 4-5 เมษายน 2561 ผลงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S กลุ่ม KU Innovation 4.0 จัดแสดง ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 HALL 1,2 วันที่ 4-5 เมษายน 2561 ผลงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S กลุ่ม Ageing Society จัดแสดง ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 HALL 1,2 Read more
โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้บริหาร”

โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้บริหาร”

CUPT QMS
โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้บริหาร” วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรมเดอะสุโกสล กรุงเทพฯ Read more
เอกสารประกอบการบรรยาย การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศไทย ดาวน์โหลดได้ที่นี่ บรรยายโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ณ Main Stage มหกรรมอุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

Read more
เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ : การเปลี่ยนแปลงของวงการศึกษาในยุคของคนรุ่น Z

เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ : การเปลี่ยนแปลงของวงการศึกษาในยุคของคนรุ่น Z

ประกาศ
เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ : การเปลี่ยนแปลงของวงการศึกษาในยุคของคนรุ่น Z โดย ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทย ์อุดม คชินทร รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สามารถ  ดาวน์โหลดที่นี่ Read more
การแถลงข่าวงานมหกรรมอุดมศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (UNIXPO)

การแถลงข่าวงานมหกรรมอุดมศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (UNIXPO)

TCASประกาศ
การแถลงข่าวงานมหกรรมอุดมศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (UNIXPO) วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ โรงละครอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นผู้กล่าวแถลงฯ Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400