Tanaporn Limtrakul
 /  Posts created by Tanaporn Limtrakul
ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

TCASTCASประกาศ

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 ในหมวดที่ 2 หน้าที่ของหน่วยงานในการเทียบวุฒิการศึกษา ข้อ 16 “การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นอำนาจพิจารณาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในการกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อตามความเหมาะสม” ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นั้น สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดทำเรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565…รายละเอียดเพิ่มเติม (อ่านต่อ)

Read more
การทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT )

การทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT )

TCASTCASประกาศ

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถยื่นคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT ) เพื่อใช้เข้าศึกษาต่อจากกำหนดการดังนี้ กำหนดการสอบ ครั้งที่ 4/2563 ช่วงรับสมัครสอบ: 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563 วันสอบ: วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 กำหนดการสอบ ครั้งที่ 5/2563 ช่วงรับสมัครสอบ: 1 – 13 ธันวาคม 2563 วันสอบ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สถานที่จัดสอบ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563

Uncategorized
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS63 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานสรุปผลการประชาพิจารณ์ TCAS64 – TCAS66, รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1 และการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการดูแลการสอบ TGAT โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกรรมการดำเนินงาน TCAS63 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยศาสตราจารย์.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวเปิดการแถลงข่าว พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกล่าวเปิดการแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของโครงการ Innovation Hubs ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในการสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมจากโมเดล Thailand 4.0 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยการผลักดันของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประชารัฐ Read more
การพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” ระดมสมองนักวิชาการ ภาครัฐมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดเวทีฝ่าวิกฤตฝุ่นกระทบเศรษฐกิจ

การพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” ระดมสมองนักวิชาการ ภาครัฐมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดเวทีฝ่าวิกฤตฝุ่นกระทบเศรษฐกิจ

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.30 น. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สภาวิศวกร และสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ได้จัดการพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และเปิดเวทีเสวนา ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ สำหรับการเสวนาแบ่งออกเป็น 3 เวที ดังนี้ เวทีที่ 1 ถกปัญหาและวิกฤตฝุ่น โดย - ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกรและอดีตกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ - Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและให้การต้อนรับในการประชุมอย่างดียิ่ง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยใคร่ขอขอบคุณอธิการบดี ผู้บริหารผู้แทนทุกท่านในการประชุมครั้งนี้ Read more
การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 – TCAS66

การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 – TCAS66

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 - TCAS66 เพื่อเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ได้รับทราบการวางแผน และร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2566 โดยรองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563 เปิดจำนวน 3 หลักสูตร 1. Outcome-Based Education: Backward Curriculum Design วันที่ 5-6 มิถุนายน 2563 2. AUN-QA Implementation & Gap Analysis วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 3. การอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (หน้าใหม่) วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2563 โดยทีมวิทยากรคุณภาพระดับประเทศ รับสมัครจำนวนจำกัด ***ผู้สนใจโปรดติดตามช่องทางการรับสมัครและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ ทปอ. เร็วๆนี้ *** Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400