การประชุมสามัญ ทปอ.
 /  การประชุมสามัญ ทปอ.
การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และการประชุมสามัญ สสอ.ประเทศไทยครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว. Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00-12.30น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์ - คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS - คณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... 2. รายงานความก้าวหน้า โครงการ Innovation Hubs เพื่อมุ่งสู่ระบบนวัตกรรมของประเทศ 3. โครงการเฉลิมฉลอง ทปอ. 45 ปี อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 "University, the driver Read more
การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2560 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2560 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2560 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวงอาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณาหารือในเรื่องต่างๆ ดังนี้ โครงการต้นกล้าเศรษฐี ระหว่างภาคการศึกษา มกราคม - พฤษภาคม และ สิงหาคม - ธันวาคม 2561 สถานภาพการเงินของ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. รายงานสถานะงบการเงินสมาคม ทปอ. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการดำเนินงานคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ ของ ทปอ. คณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS คณะทำงานพัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อรับรองฐานข้อมูลบุคลากร คณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... ข้อเข้าเป็นสมาชิก ทปอ. (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Read more
การแถลงข่าวการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การแถลงข่าวการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การแถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หัวข้อในการแถลงข่าวมีดังนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ คุณวุฒิปริญญาเอกปลอมในมหาวิทยาลัย การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา Read more
การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม  ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ แผนการขออนุมัติงบประมาณโครงการชี้แจงทำความเข้าใจระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผลการดำเนินงานคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... ผลการดำเนินงานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขอเข้าเป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ร่าง) โครงการ “พลังอุดมศึกษาไทยขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เนื่องในโอกาสที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครบรอบ 45 ปี ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแต่งตั้งผู้จัดทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอแก้ไขหัวกระดาษจดหมายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การควบรวมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้ากับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย การกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และการปรับเปลี่ยนชุดคณะกรรมการ แผนการขออนุมัติงบประมาณของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การปลอมวุฒิการศึกษา และในเวลา 11.00 มีการมอบนโยบาย และหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดย น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2354-5150-2
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400