การประชุมสามัญ ทปอ.
 /  การประชุมสามัญ ทปอ.
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 10.30 - 12.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารคณะกรรมการการอุมศึกษา 1 และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeing Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและให้การต้อนรับในการประชุมอย่างดียิ่ง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยใคร่ขอขอบคุณอธิการบดี ผู้บริหารผู้แทนทุกท่านในการประชุมครั้งนี้ Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 11.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/256 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องบอลรูม B และ C อาคารสถานบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาพจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read more
การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read more
การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และการประชุมสามัญ สสอ.ประเทศไทยครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว. Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00-12.30น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์ - คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS - คณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... 2. รายงานความก้าวหน้า โครงการ Innovation Hubs เพื่อมุ่งสู่ระบบนวัตกรรมของประเทศ 3. โครงการเฉลิมฉลอง ทปอ. 45 ปี อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 "University, the driver Read more
การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2560 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2560 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2560 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวงอาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณาหารือในเรื่องต่างๆ ดังนี้ โครงการต้นกล้าเศรษฐี ระหว่างภาคการศึกษา มกราคม - พฤษภาคม และ สิงหาคม - ธันวาคม 2561 สถานภาพการเงินของ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. รายงานสถานะงบการเงินสมาคม ทปอ. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการดำเนินงานคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ ของ ทปอ. คณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS คณะทำงานพัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อรับรองฐานข้อมูลบุคลากร คณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... ข้อเข้าเป็นสมาชิก ทปอ. (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Read more
การแถลงข่าวการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การแถลงข่าวการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การแถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หัวข้อในการแถลงข่าวมีดังนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ คุณวุฒิปริญญาเอกปลอมในมหาวิทยาลัย การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400