คณะกรรมการพัฒนาระบบบุคคล
 /  คณะกรรมการพัฒนาระบบบุคคล
การประชุมหารือโครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล UNICAD

การประชุมหารือโครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล UNICAD

การประชุมหารือโครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล UNICAD วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 18A อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2 Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400