คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิต
 /  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิต
การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก (ECB1) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา พร้อมกับผู้นำนิสิตนักศึกษาจาก 51 สถาบัน จำนวนมากกว่า 220 ท่าน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ หัวข้อ “การบ่มเพาะผู้นำเยาวชนไทยเป็น Youth Soft Power” โดย ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “CMU Student’s DNA Development” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

Read more
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษา โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีบรรยายพิเศษในหัวข้อสามพลัง สร้างสรรค์ สานฝันน้อง รวมถึงการเรียนรู้พื้นที่วัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเมืองพะเยา เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา ตลอดจนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งกลุ่มผู้นำและบุคลากรพัฒนานิสิตนักศึกษา 📍 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 📍โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ที่ https://forms.gle/2C5pupNgS81odChMA หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📞 โทร. 080-491-1948 (คุณจารุวรรณ โปษยานนท์)

Read more
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) โดยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกันนี้มีการบรรยายในหัวข้อนโยบายกิจกรรมนิสิต เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนำเสนอ Best practices: การให้บริการด้านสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนั่งรถรางชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสมาชิก ทปอ. ซึ่งภายในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้นำนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสมาชิก ทปอ. จำนวนมากกว่า 160 คน ในกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอ Best Practices การให้บริการด้านสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาวะนิสิตในทุกสถานการณ์ โดยเน้นความต้องการของนิสิตเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการดูแลนิสิตนั้นเป็นการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย

Read more
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษาครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษาครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษาครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกการประกวดโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง" ประจำปี 2559 ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 โดยใช้กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี 2560-2564 การสัมนาเชิงปฏิบัติการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 Read more
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ทปอ. ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ แผนการดำเนินงานการจัดกิจรรมโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” ประจำ ปี 2560 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการประกวดหนังสั้น การเขียนเรื่องสั้น และโปสเตอร์ ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 โดยใช้กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี 2560-2564 Read more
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานโครงการ “ บัณฑิตไทยไม่โกง ” ประจําปี 2559

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานโครงการ “ บัณฑิตไทยไม่โกง ” ประจําปี 2559

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานโครงการ “ บัณฑิตไทยไม่โกง ” ประจําปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานและผู้มอบรางวัล การประกวดผลงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. การประกวดหนังสั้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม "แก๊งหมีขาว" ชื่อผลงาน "Enter" จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม "หกสองส่วนสี่" ชื่อผลงาน "ทางเลือก" จากมหาวิทยาลัยบูรพา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “คิดไม่ออก ไม่บอกละกัน” ชื่อผลงาน “เหตุผลของคนไม่ดี” Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400