คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม
การประชุมผู้บูรณาการเชิงระบบ (System Integrator) Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2560

การประชุมผู้บูรณาการเชิงระบบ (System Integrator) Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2560

การประชุมผู้บูรณาการเชิงระบ (System Integrator) Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
การประชุมโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแนวทางการบริหาร

การประชุมโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแนวทางการบริหาร

การประชุมโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแนวทางการบริหาร วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธานในการประชุม Read more
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ ความคืบหน้าโครงการวิจัยศึกษาผลกระทบการเลื่อนเปิด - ปิด ภาคเรียนตามอาเซียนและแนวทางการพัฒนา โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแนวทางการบริหาร ผลการศึกษาแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของ System Integrator การจัดสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบวิจัย แนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย / สถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม เข้าสัมภาษณ์ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม เข้าสัมภาษณ์ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ ทปอ. เข้าสัมภาษณ์ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล โดยได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ท่านคิดว่าในเชิงโครงสร้างของระบบวิจัยไทยในปัจจุบันมีจุดบกพร่องตรงไหนและจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างในอนาคตเพื่อสอดคล้องกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ครับ? รัฐบาลเคยตั้งเป้าที่จะให้มีงบประมาณการวิจัยแต่ละปีของไทยจะไปถึง 1.0%ของ GDP โดยมีเอกชนเป็นผู้ลงทุนหลักไม่ต่ำกว่า 70%(รัฐลง 30%) แต่ทราบมาว่าKey Player ที่สำคัญคือภาคเอกชนก็ไม่ได้ลงทุนตามเป้านี้ ดังนั้นงบประมาณการวิจัยน่าจะเพิ่มกว่าเดิมไม่มากนัก แต่รัฐบาลมุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะนวัตกรรมที่ขายได้ ท่านคิดว่าประเด็นนี้มีทางออกอย่างไรครับ? ในภาถปฎิบัติแล้ว ภาคเอกชนไทยยังเน้นทำธุรกิจซื้อมาขายไป ยังไม่ค่อยกล้าเสี่ยงตัดสินใจลงทุนระยะยาวในวิจัยและพัฒนา และความเชื่อมโยงกับนักวิจัยในภาคมหาวิทยาลัยยังมีน้อย ผลก็คือ โครงการ startup ยังไม่บรรลุผล...ท่านคิดว่าควรมีมาตรการเด่นอะไรบ้างในการแก้ปัญหานี้ครับ ท่านรัฐมนตรีได้มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในการวิจัยเชิงนวัตกรรม ท่านคิดว่ากลไกใดสำคัญที่สุดครับ? ในมุมมองของท่าน ท่านอยากให้นักวิจัยนักวิชาการภาคมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในเรื่องใดมากที่สุดเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าทิศทางการส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมควรเน้นหนักในอุตสาหกรรมหลักไหนเป็นลำดับต้นๆ Read more
การประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ความคืบหน้าการสนับสนุนโครงการ Innovation Hubs การจัดสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบวิจัย Read more
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธานในการประชุม โดย ทปอ.ได้วางแผนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับวาระของชาติ (National Agenda) ซึ่งเน้นใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี คือ Biotechnology เพื่อมุ่งหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรระดับพรีเมี่ยมและส่งออกเทคโนโลยีด้านการเกษตรเมล็ดพันธุ์ วัคซีน และอาหารสัตว์ Bio-Medical เพื่อให้ไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียน Robotics โดยกำหนดเทคโนโลยีหลักที่มีหรือต้องพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำของภูมิภาคด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บริการ Digital & IOT เพื่อให้ประเทศใช้เทคโนโลยี Internet of Things ไปสู่การเป็นผู้นำด้านการเกษตร สุขภาพ และการท่องเที่ยวในเอเชีย Creative & Culture เพื่อออกแบบประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างสร้างสรรค์ Read more
การประชุมโครงการ Innovation Hubs

การประชุมโครงการ Innovation Hubs

การประชุมโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแนวทางการบริหาร วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานด้านวิจัยของ ทปอ. พร้อมด้วย System Integrator 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รศ.ดร.สิริ ชัยเสรี เป็นประธานในการประชุม Read more
โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Agriculture & FoodAging SocietySmart CityBioenergyCreative Economy เอกสาร เอกสารแนะนำ Hub แบบฟอร์มเสนอโครงการ Pre-seed fund สำหรับ Translational Research แบบฟอร์มเสนอโครงการ Start-up แบบฟอร์มการยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ แบบฟอร์มยื่นข้อเสนอโครงการ รุ่นที่ 2 ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ ประเภท Pre-seed ครั้งที่ 2 ประกาศ ผลการพิจารณาข้อเสนอภายใต้โครงการ Innovation Hubs - Agriculture & Food ประเภท Startup ครั้งที่ 3/2560 ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ ประเภท Pre-seed ครั้งที่ 2 ประกาศรับสมัครทุน Innovation Hub – Aging Society รุ่นที่ 2 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ประเภท Startup ครั้งที่ 3/2560 ผู้ประสานงาน  รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400