คณะกรรมการวิชาการ
 /  คณะกรรมการวิชาการ
การประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020  หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality”

การประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality”

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning : ASAIHL) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 20.30 น. ถ่ายทอดสดจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more
การประชุมคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 18A อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 Read more
การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การเทียบการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ โครงการเสวนา เรื่อง คูปองพัฒนาครู สพฐ. การสัมนาเรื่อง "สรุปบทเรียน 3 ปี กับการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" Read more
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ทปอ. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ทปอ. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400