ประกาศ
 /  ประกาศ
Thailand’s Education Technology Expo (EdTeX 2022)

Thailand’s Education Technology Expo (EdTeX 2022)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา Thailand’s Education Technology Expo (EdTeX 2022) จัดภายใต้แนวคิด “Drive Your Potential Through Hybrid Education Solution” เพื่อตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาในยุคดิจิทัล โดยภายในงานมีบริษัทชั้นนำมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาพร้อมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยีของ Smart Classroom, Smart System, Smart Learning & Technology, Smart Office พร้อมหัวข้อเด่นประเด็นดังในวงการการศึกษาทั่วโลกผ่านงานสัมมนาทั้ง Online และ Offline เต็มรูปแบบ 📍 ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2565 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ shorturl.at/bkpS5 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Website: https://www.edtex-expo.com/ โทร. 02-2034-205

Read more
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษา โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีบรรยายพิเศษในหัวข้อสามพลัง สร้างสรรค์ สานฝันน้อง รวมถึงการเรียนรู้พื้นที่วัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเมืองพะเยา เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา ตลอดจนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งกลุ่มผู้นำและบุคลากรพัฒนานิสิตนักศึกษา 📍 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 📍โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ที่ https://forms.gle/2C5pupNgS81odChMA หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📞 โทร. 080-491-1948 (คุณจารุวรรณ โปษยานนท์)

Read more
การประชุมศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางรางไทย 2565 HUB OF TALENTS: THAILAND RAILWAY RESEARCH NETWORK 2022 (TRRN 2022)

การประชุมศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางรางไทย 2565 HUB OF TALENTS: THAILAND RAILWAY RESEARCH NETWORK 2022 (TRRN 2022)

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางรางไทย 2565 HUB OF TALENTS: THAILAND RAILWAY RESEARCH NETWORK 2022 (TRRN 2022) โดยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในการนี้ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางไทย ด้วยภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยใน ทปอ.” โดยศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพรประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2565

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีมหาวิทยาลัยเอกชนเข้าร่วมประชุม 8 แห่ง ได้แก่- มหาวิทยาลัยสยาม- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์- มหาวิยาลัยพายัพ- มหาวิทยาลัยรังสิต- มหาวิทยาลัยศรีปทุม- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย/ประธานสออ.ประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมในเวลาต่อมาได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารกระทรวง อว. และอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา และการแถลงข่าวระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ในช่วงสุดท้าย โดย ศาสตราจารย์

Read more
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) โดยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกันนี้มีการบรรยายในหัวข้อนโยบายกิจกรรมนิสิต เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนำเสนอ Best practices: การให้บริการด้านสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนั่งรถรางชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสมาชิก ทปอ. ซึ่งภายในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้นำนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสมาชิก ทปอ. จำนวนมากกว่า 160 คน ในกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอ Best Practices การให้บริการด้านสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาวะนิสิตในทุกสถานการณ์ โดยเน้นความต้องการของนิสิตเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการดูแลนิสิตนั้นเป็นการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย

Read more
โครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม

โครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม

https://youtu.be/fz1JmibxHlcรู้ยัง?! เดี๋ยวนี้ปลูกต้นไม้ผ่าน app ได้แล้วนะ [Teaser 1] https://youtu.be/2BWl9ntxdvo[Teaser 2] https://youtu.be/8txaSou-ydYดูคลิปเต็มๆได้ที่ : YouTube : https://youtu.be/fz1JmibxHlcโหลดแอปที่นี้ : https://bit.ly/3tCJ7jyFacebook : https://www.facebook.com/ECOLIFEapp/ สามารถดาวโหลดไฟล์ ART Word เพื่อใช้ผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1apDc5ilgX2zhfK0b87SFZDtZaBMUOvM6?usp=sharing และวิธีการ​ใช้งาน​ECOLIFE​Apphttps://youtu.be/4Gxu8FvjfY4 น้อง ๆ นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยได้ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (data) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ไม่ว่าคุณจะอินเรื่องสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหน ก็เริ่มต้นความอินง่าย ๆ โดยร่วมโครงการปลูกป่าล้านไร่ กับ ECOLIFE   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Read more
รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2565)

รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2565)

รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2565) http://www.cupt.net/docs/AUNQA/aun-qa-9Jul22.pdf Pages Innovation Hubs TCAS The ASAIHL Online World Congress submission The ASAIHL Online World Congress-Registration The ASAIHL Online World Congress-Registration Webinar WINS บุคลากร สมาชิก หน้าแรก เกี่ยวกับเรา โครงการสัมมนา Online เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย การประชุม การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 Read more
การประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2564

          การประชุมทางวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2564 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “The Future of Higher Education”  โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้           1. Curriculum Transformation โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย                           ศรีนครินทรวิโรฒ Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400