TCAS
 /  TCAS
การแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

การแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

TCAS
การแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
โครงการชี้แจงทำความเข้าใจ ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS)

โครงการชี้แจงทำความเข้าใจ ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS)

TCAS
โครงการชี้แจงทำความเข้าใจ ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ณ โรงยิมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กำหนดการ 08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 08.45 – 09.15 น. พิธีเปิด และชี้แจงหลักการและแนวคิดสำคัญในการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล – อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ – ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 09.15 – 11.15 น. บรรยาย : ขั้นตอนและระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ – รักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม Read more
การแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือก Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

การแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือก Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

TCAS
การแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2560 โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. วันที่ 15 มิ.ย.60 เวลา 11.00 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การแถลงข่าว การประกาศผล Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ.โพสต์โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ. บน 14 มิถุนายน 2017 Read more
การแถลงข่าว การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ปีการศึกษา 2561

การแถลงข่าว การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ปีการศึกษา 2561

TCAS
การแถลงข่าวเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Thai university Central Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ชั้น 3 อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การแถลงข่าว Admissions 2561 (TCAS)การแถลงข่าว Admissions 2561 (Thai University Central Admission System (TCAS)) โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. วันที่ 1 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ Read more
การแถลงข่าว Admissions 2560

การแถลงข่าว Admissions 2560

TCAS
การแถลงข่าว เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ชั้น ๓ อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แถลงข่าว Admissions 2560การแถลงข่าว เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ชั้น ๓ อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโพสต์โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ. บน 18 Read more
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2560

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การชี้แจงและทำความเข้าใจประเด็นการรับสมัครในแต่ละรอบของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การกำหนดรหัสสาขาวิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การกำหนดรหัสสาขาวิชาข้อสอบกลางและกำหนดระยะเวลาการใช้ข้อสอบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การจัดทำโครงการอบรมและสร้างความเข้าใจระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ด้าน IT Read more
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2560

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การชี้แจงและทำความเข้าใจประเด็นการรับสมัครในแต่ละรอบของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การกำหนดรหัสสาขาวิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 การกำหนดระยะเวลาการใช้ข้อสอบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การจัดทำ workshop การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Read more
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การกำหนดรหัสสาขาวิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การจัดการทดสอบข้อสอบกลาง การส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การจำหน่ายหนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 Read more
การประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2560

การประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2560

TCAS
การประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การกำหนดรหัสสาขาวิชาของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยและหลักสูตรนานาชาติ กำหนดการจัดการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) การกำหนดแบบฟอร์มการส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Read more
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครั้งที่ 2/2560

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แนวทางการจัดการทดสอบข้อสอบกลาง จำนวนปริมาณนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2560 Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400