TCAS
 /  TCAS
การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Read more
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/60

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/60

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ผลการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 แนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400