Uncategorized
 /  Uncategorized
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2566 (ASAIHL Thailand Outstanding Achievement Award 2023)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2566 (ASAIHL Thailand Outstanding Achievement Award 2023)

1. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   3. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา   4. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสร้างเครือข่าย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   5. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านนวัตกรรม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิตติมา ลัคนากุล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     Read more
สรุปการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “บทบาทสำคัญในงานพัฒนานิสิต นักศึกษา หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 “

สรุปการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “บทบาทสำคัญในงานพัฒนานิสิต นักศึกษา หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 “

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ภายใต้หัวข้อ “บทบาทสำคัญในงานพัฒนานิสิตนักศึกษา หลังการแพร่ระบาดโควิด-19″ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษา การจัดแสดงผลงานหรือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษาซึ่งจะเป็นผลผลิตของ สถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน และร่วมกันขับเคลื่อนตามความต้องการของประเทศชาติตามนโยบายการบริหารงานของ ทปอ.ปี พ.ศ. 2566-2567โดยในการประชุมมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิตนิสิตนักศึกษา KU Smart Student Competencies ,Routine to Research สู่นวัตกรรมงานพัฒนานิสิต นักศึกษา เป็นต้น รวมทั้งการแสดงผลงานด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในรูปแบบโปสเตอร์ และ บทความ กว่า 80 เรื่อง โดยการนำเสนอผลงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

Read more
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่”

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่” ระหว่าง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ ห้องประชุม Exhibition Hall อาคาร B ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยแนวคิดการทำงานร่วมกันจาก 2 หน่วยงานในครั้งนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ความว่า “….ถ้าทำโครงการอะไรที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ก็สามารถจะสร้างความเจริญให้กับเขตที่ใหญ่ขึ้นได้ เขตที่ใหญ่ ลงท้ายก็จะแผ่ทั่วประเทศได้ แต่เพื่อการนี้จะต้องมีความร่วมมืออย่างดี ระหว่างทุกฝ่าย ทั้งนักวิชาการ

Read more
ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ (Abstract) นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ASAIHL International 2023

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ (Abstract) นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ASAIHL International 2023

สออ.ประเทศไทย (ASAIHL Thailand) ขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก สออ.ประเทศไทย่ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความฯ ประเภท Country Report เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอบทความประเภทCountry Report ในการประชุมทางวิชาการ ASAIHL International 2023 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2566 ณ Soka University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ Theme: The Role of Universities in Realizing inclusiveness and Resilience in a Global SocietySub-themes:1) Research and Science Achievements to SDGs2) Global Citizenship Education through Innovation and Partnership3) Digital

Read more
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 ทปอ. ขอเรียนเชิญอธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 6-1 ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://forms.gle/hRK92DYq3pfPdZ7i7

Read more
Thailand’s Education Technology Expo (EdTeX 2022)

Thailand’s Education Technology Expo (EdTeX 2022)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา Thailand’s Education Technology Expo (EdTeX 2022) จัดภายใต้แนวคิด “Drive Your Potential Through Hybrid Education Solution” เพื่อตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาในยุคดิจิทัล โดยภายในงานมีบริษัทชั้นนำมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาพร้อมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยีของ Smart Classroom, Smart System, Smart Learning & Technology, Smart Office พร้อมหัวข้อเด่นประเด็นดังในวงการการศึกษาทั่วโลกผ่านงานสัมมนาทั้ง Online และ Offline เต็มรูปแบบ 📍 ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2565 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ shorturl.at/bkpS5 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Website: https://www.edtex-expo.com/ โทร. 02-2034-205

Read more
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) โดยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกันนี้มีการบรรยายในหัวข้อนโยบายกิจกรรมนิสิต เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนำเสนอ Best practices: การให้บริการด้านสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนั่งรถรางชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสมาชิก ทปอ. ซึ่งภายในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้นำนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสมาชิก ทปอ. จำนวนมากกว่า 160 คน ในกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอ Best Practices การให้บริการด้านสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาวะนิสิตในทุกสถานการณ์ โดยเน้นความต้องการของนิสิตเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการดูแลนิสิตนั้นเป็นการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย

Read more
รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2565)

รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2565)

รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2565) http://www.cupt.net/docs/AUNQA/aun-qa-9Jul22.pdf Pages Innovation Hubs TCAS The ASAIHL Online World Congress submission The ASAIHL Online World Congress-Registration The ASAIHL Online World Congress-Registration Webinar WINS บุคลากร สมาชิก หน้าแรก เกี่ยวกับเรา โครงการสัมมนา Online เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย การประชุม การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400