Uncategorized
 /  Uncategorized
การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs

การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs

การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
ประกาศ โครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหาร Innovation Hubs

ประกาศ โครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหาร Innovation Hubs

UncategorizedUncategorized

ประกาศคณะกรรมการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหาร Innovation Hubs ในกรอบวงเงิน 17 ล้านบาทโดยมี TOR ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เสนอข้อเสนอโครงการ คือ มหาวิทยาลัยสมาชิกของ ทปอ. โดยขอให้ส่งข้อเสนอโครงการมายัง “ce.activity17@gmail.com” ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400