Uncategorized
 /  Uncategorized
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2565

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “โครงการรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ปี 2565” (ASAIHL THAILAND OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2022) ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้     1. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    2. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    3. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    4.รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสร้างเครือข่ายได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Read more
Thailand’s Education Technology Expo (EdTeX 2022)

Thailand’s Education Technology Expo (EdTeX 2022)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา Thailand’s Education Technology Expo (EdTeX 2022) จัดภายใต้แนวคิด “Drive Your Potential Through Hybrid Education Solution” เพื่อตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาในยุคดิจิทัล โดยภายในงานมีบริษัทชั้นนำมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาพร้อมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยีของ Smart Classroom, Smart System, Smart Learning & Technology, Smart Office พร้อมหัวข้อเด่นประเด็นดังในวงการการศึกษาทั่วโลกผ่านงานสัมมนาทั้ง Online และ Offline เต็มรูปแบบ 📍 ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2565 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ shorturl.at/bkpS5 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Website: https://www.edtex-expo.com/ โทร. 02-2034-205

Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2565

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีมหาวิทยาลัยเอกชนเข้าร่วมประชุม 8 แห่ง ได้แก่- มหาวิทยาลัยสยาม- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์- มหาวิยาลัยพายัพ- มหาวิทยาลัยรังสิต- มหาวิทยาลัยศรีปทุม- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย/ประธานสออ.ประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมในเวลาต่อมาได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารกระทรวง อว. และอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา และการแถลงข่าวระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ในช่วงสุดท้าย โดย ศาสตราจารย์

Read more
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) โดยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกันนี้มีการบรรยายในหัวข้อนโยบายกิจกรรมนิสิต เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนำเสนอ Best practices: การให้บริการด้านสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนั่งรถรางชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสมาชิก ทปอ. ซึ่งภายในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้นำนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสมาชิก ทปอ. จำนวนมากกว่า 160 คน ในกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอ Best Practices การให้บริการด้านสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาวะนิสิตในทุกสถานการณ์ โดยเน้นความต้องการของนิสิตเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการดูแลนิสิตนั้นเป็นการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย

Read more
โครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม

โครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม

https://youtu.be/fz1JmibxHlcรู้ยัง?! เดี๋ยวนี้ปลูกต้นไม้ผ่าน app ได้แล้วนะ [Teaser 1] https://youtu.be/2BWl9ntxdvo[Teaser 2] https://youtu.be/8txaSou-ydYดูคลิปเต็มๆได้ที่ : YouTube : https://youtu.be/fz1JmibxHlcโหลดแอปที่นี้ : https://bit.ly/3tCJ7jyFacebook : https://www.facebook.com/ECOLIFEapp/ สามารถดาวโหลดไฟล์ ART Word เพื่อใช้ผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1apDc5ilgX2zhfK0b87SFZDtZaBMUOvM6?usp=sharing และวิธีการ​ใช้งาน​ECOLIFE​Apphttps://youtu.be/4Gxu8FvjfY4 น้อง ๆ นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยได้ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (data) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ไม่ว่าคุณจะอินเรื่องสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหน ก็เริ่มต้นความอินง่าย ๆ โดยร่วมโครงการปลูกป่าล้านไร่ กับ ECOLIFE   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Read more
รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2565)

รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2565)

รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2565) http://www.cupt.net/docs/AUNQA/aun-qa-9Jul22.pdf Pages Innovation Hubs TCAS The ASAIHL Online World Congress submission The ASAIHL Online World Congress-Registration The ASAIHL Online World Congress-Registration Webinar WINS บุคลากร สมาชิก หน้าแรก เกี่ยวกับเรา โครงการสัมมนา Online เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย การประชุม การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400