Uncategorized
 /  Uncategorized
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาวิชาการ เรื่องการพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting PPT_digital literacy VCA_(ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ)https://drive.google.com/file/d/1MXnAEbbqfl0HviQbdp1xhbD4bAFOxUef/view?usp=sharing PPT_Beyond Digital Literacy_(คุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์)https://drive.google.com/file/d/1vy56zCDg3AOvnktUI0rfQPAKpsE8CVpj/view?usp=sharing PPT_แนวทางการพัฒนา Digital Literacy_(คุณชยุตม์ สกุลคู)https://drive.google.com/file/d/1vq2wGcf50E6U3cqAT257kp5rUTf-5CdJ/view?usp=sharing PPT_การพัฒนา Digital literacy_(รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย)https://drive.google.com/file/d/1K6F-oedqD1XA9g0_a4OPzmRzCCGt_H5N/view?usp=sharing

Read more
โครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation

โครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation

Uncategorizedประกาศ
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting PPT_Transforming HE w Digital Tech_1-ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์http://www.cupt.net/docs/lead-digital/PPT_Transforming-HE-w-Digital-Tech_1-ศ.ดร.บัณฑิต-เอื้ออาภรณ์.pdf PPT_Digital Transformation-CUPT-15-Oct_ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศhttp://www.cupt.net/docs/lead-digital/PPT_Digital-Transformation-CUPT-15-Oct_ผศ.ดร.ภุชงค์-อุทโยภาศ.pdf PPT_Transforming Organization by Digital Innovation-คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภคhttp://www.cupt.net/docs/lead-digital/Transforming-Organizationby-Digtial-Innovation-คุณอราคิน-รักษ์จิตตาโภค.pdf PPT_CUPT_Event-คุณภัทรเศรษฐ์ หนุนภักดีhttp://www.cupt.net/docs/lead-digital/PPT_CUPT_Event-คุณภัทรเศรษฐ์-หนุนภักดี.pdf Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 10.30 - 12.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารคณะกรรมการการอุมศึกษา 1 และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeing Read more
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563

Uncategorized
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS63 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานสรุปผลการประชาพิจารณ์ TCAS64 – TCAS66, รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1 และการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการดูแลการสอบ TGAT โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกรรมการดำเนินงาน TCAS63 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและให้การต้อนรับในการประชุมอย่างดียิ่ง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยใคร่ขอขอบคุณอธิการบดี ผู้บริหารผู้แทนทุกท่านในการประชุมครั้งนี้ Read more
การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 – TCAS66

การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 – TCAS66

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 - TCAS66 เพื่อเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ได้รับทราบการวางแผน และร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2566 โดยรองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563 เปิดจำนวน 3 หลักสูตร 1. Outcome-Based Education: Backward Curriculum Design วันที่ 5-6 มิถุนายน 2563 2. AUN-QA Implementation & Gap Analysis วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 3. การอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (หน้าใหม่) วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2563 โดยทีมวิทยากรคุณภาพระดับประเทศ รับสมัครจำนวนจำกัด ***ผู้สนใจโปรดติดตามช่องทางการรับสมัครและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ ทปอ. เร็วๆนี้ *** Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ประเด็นสำคัญเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2563 (ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563), ผลการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563, โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 70 ปี ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย รวมทั้งรายงานกิจกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และประเด็นอื่นๆ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400