Uncategorized
 /  Uncategorized
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563 เปิดจำนวน 3 หลักสูตร 1. Outcome-Based Education: Backward Curriculum Design วันที่ 5-6 มิถุนายน 2563 2. AUN-QA Implementation & Gap Analysis วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 3. การอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (หน้าใหม่) วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2563 โดยทีมวิทยากรคุณภาพระดับประเทศ รับสมัครจำนวนจำกัด ***ผู้สนใจโปรดติดตามช่องทางการรับสมัครและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ ทปอ. เร็วๆนี้ *** Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ประเด็นสำคัญเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2563 (ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563), ผลการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563, โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 70 ปี ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย รวมทั้งรายงานกิจกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และประเด็นอื่นๆ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม Read more

การประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

Uncategorized
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายรัฐบาลกับการสอดประสานพันธกิจอุดมศึกษาไทย และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แสดงทัศนวิทัศน์ เรื่อง โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย : กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ยังมีการเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ 1.พัฒนเสวนา เรื่อง Read more
การประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย

การประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย ในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรมและมหาวิทยาลัย” เพื่อเชื่อมโยงและประสานงาน ในการรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตึกใหม) โดยการประชุมดังกล่าวได้มีผู้บริหารศนย์คุณธรรม ผู้บริหาร ทปอ. รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนถึงผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้แทนที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเสวนาด้วย ซึ่งในการประชุมเสวนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ในเรื่องคุณธรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น การบริการสังคมที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยและถิ่นทุรกันดาร การสร้างจิตสำนึกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การเข้าร่วมเป็นจิตอาสา 904 เป็นต้น โดยที่ประชุมมีความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและศูนย์คุณธรรม โดยสรุปได้ ดังนี้ 1.สร้าง Platform ในแต่ละด้านภายในมหาวิทยาลัย - Platform Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 11.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/256 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องบอลรูม B และ C อาคารสถานบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาพจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read more
การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs

การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs

การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุม คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมหารือการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมหารือการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมหารือการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมหารือการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Aspens room ชั้น 2 The Gardens of Dinsor Read more
การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย : ผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 - 3 และผลการรับสมัครรอบที่ 4 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ สํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่นและการเสวนาวิชาการ “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”

ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่นและการเสวนาวิชาการ “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน จัดโครงการ ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่นและการเสวนาวิชาการ “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเปิดงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาทุกแห่ง กองทัพภาคที่ 3 หน่วยงานทุกภาคส่วน คณาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น”ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400