การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563
 /  Uncategorized / การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS63 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานสรุปผลการประชาพิจารณ์ TCAS64 – TCAS66, รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1 และการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการดูแลการสอบ TGAT โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกรรมการดำเนินงาน TCAS63 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400