การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 5/2560
 /  คณะกรรมการบริหาร ทปอ. / การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 5/2560
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม

ที่ประชุมมีการพิจารณาหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 • คณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS
 • คณะทำงานพัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อรับรองฐานข้อมูลบุคลากร
 • คณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …
 • โครงการวิจัยศึกษา “ผลกระทบการเลื่อนเปิด – ปิด ภาคเรียนตามอาเซียน และแนวทางการพัฒนา”

2. การบริหารจัดการ โครงการ Innovation Hubs เพื่อมุ่งสู่ระบบนวัตกรรมของประเทศ

3. โครงการเฉลิมฉลอง ทปอ. 45 ปี อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “University, the driver of Thailand 4.0”

4. ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

5. การปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

6. การขอเพิ่มรายชื่อผู้มีอำนาจทำธุรกรรมในบัญชีธนาคารของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400